Договір публічної оферти - Winenote

Договор публичной оферты

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України цей договір є офіційною пропозицією ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ ХОРОШИЛОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3293919693, надалі за текстом – «Повірений», укласти Договір доручення в порядку та на умовах, передбачених цією публічною офертою.
1.2. Дана пропозиція є публічним договором-офертою (далі – «Договір») і має відповідну юридичну силу, про надання необмеженому колу осіб (далі – «Довіритель») послуг з підбору, комплектації та придбання товарів, які представленні у відповідному розділі Веб-сайту https://www.winenote.com.ua.
1.3. Положення даного Договору регулюють взаємовідносини між Повіреним з одного боку і Довірителем з іншого боку (при спільному згадуванні іменовані – «Сторони») на підставі умов даного Договору.
1.4. Всі користувачі Веб-сайту https://www.winenote.com.ua можуть отримати доступ до Договору (оферти) в будь-який момент, натиснувши на посилання «Публічна оферта» на Веб-сайті https://www.winenote.com.ua.
1.5. Цим Договором Сторони підтверджують досягнення повної згоди між ними щодо правил, термінів, обмежень та інших умов співпраці, викладених в даному Договорі.
1.6. Даний договір з моменту його укладення припиняє гарантії, пакти і будь-які інші домовленості (в письмовій та усній формі) між Сторонами і має обов’язкову силу для Сторін.
1.7. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови цієї публічної оферти шляхом оформлення замовлення), Довіритель підтверджує наступне:
— Довіритель цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї публічної оферти;
— Довірителю виповнилося 18 років;
— Надана Довірителем інформація під час надання доручення є правильною та актуальною;
— Довіритель дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також, для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору.

2. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ.
2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:
«Оферта» — публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній або юридичній особі, з метою укласти договір доручення на існуючих умовах, зазначених в Договорі.
«Товар» — перелік найменувань асортименту, який представлений на Веб-сайті https://www.winenote.com.ua, та який Довіритель доручає Повіреному придбати у Продавця.
«Довіритель» — будь-яка фізична чи юридична особа, яка здійснила акцепт даної пропозиції, та за дорученням якої Повірений надає послуги.
«Повірений» — ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ХОРОШИЛОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ, який за дорученням Довірителя надає останньому послуги.
«Акцепт» — повне та беззаперечне прийняття Довірителем умов даного Договору.
«Веб-сайт» — автоматизована інформаційна система, доступна в мережі Інтернет за мережевою адресою: https://www.winenote.com.ua, а також всі «піддомени», які відносяться до даної адреси та використовуються Продавцем на праві власності.
«Продавець» — компанія, яка є власником Товару, який розміщений на Веб-сайті та реалізує такий товар через магазин, що розташований за адресою м.Київ, вул. Польова, 24;
«Послуги» — перелік дій, які вчиняються Повіреним від імені та за рахунок Довірителя пов’язані з підбором, комплектацією, придбанням та доставкою Товарів на адресу, зазначену Довірителем.
«Замовлення» – належно оформлена та розміщена на Веб-сайті Продавця заявка Довірителя на купівлю Товарів, що адресується Повіреному.
«Електронний кабінет» — інформаційно-телекомунікаційна система за допомогою якого Довіритель має можливість оформити замовлення Товару та надати доручення Повіреному на придбання та доставку такого Товару.
«Платіжна система» – банк/учасник платіжної системи/оператор послуг платіжної інфраструктури, що на договірній основі з Повіреним забезпечує приймання та переказ платежів з використанням реквізитів платіжних карток Довірителів за послуги, які були доручено Повіреному надати.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
3.1. За цим договором Повірений за дорученням від Довірителя зобов’язується надавати послуги, а Довіритель зобов’язаний прийняти такі послуги та здійснити їх оплату на умовах цього Договору.
3.2. Повірений підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення підприємницької діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють в процесі виконання цього Договору.
3.3. За дорученням Довірителя від його імені та за його рахунок Повірений здійснює підбір, комплектацію, придбання та доставку Товарів, які були обрані Довірителем на Веб-сайті https://www.winenote.com.ua.
3.4. Придбання Товарів здійснюється Повіреним від імені та за рахунок Довірителя шляхом вчинення правочину із Продавцем таких Товарів.
3.5. Надання Повіреним послуг з придбання Товару та його доставки Довірителю не є діями Повіреного щодо продажу такого Товару Довірителю, а являються лише виконанням договору доручення.

4. МОМЕНТ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ.
4.1. Моментом укладення даного Договору є момент надання Довірителем доручення на придбання Повіреним Товару під час оформлення замовлення на Веб-сайті.
4.2. Довіритель зобов’язаний самостійно ознайомлюватися з умовами Договору, Повірений не зобов’язаний інформувати Довірителя про наявність Договору.
4.3. Цей Договір укладається шляхом прийняття умов даного Договору. Відсутність підписаного між сторонами примірника Договору на паперовому носії, з проставленням підписів і печаток сторін, в разі проведення по ньому фактичної оплати Довірителем, не є підставою вважати цей Договір неукладеним.
4.4. Повірений оформлює Договір на паперовому носії лише у разі письмової вимоги Довірителя.

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ДОРУЧЕННЯ.
5.1. Довіритель має можливість надати доручення Повіреному шляхом оформлення замовлення на Веб-сайті Продавця https://www.winenote.com.ua.
5.2. Довіритель вправі здійснити реєстрацію на Веб-сайті https://www.winenote.com.ua шляхом заповнення відповідної форми на відповідній сторінці Веб-сайту Продавця. Інформація, яка вказується Довірителем при заповненні реєстраційної форми має бути правильною, повною та достовірною.
5.3. Повірений не несе відповідальність за несанкціоноване використання реєстраційних даних Довірителя третіми особами, у випадку якщо таке несанкціоноване використання сталося не з вини Повіреного.
5.4. Реєстрація на Веб-сайті https://www.winenote.com.ua здійснюється Довірителем одноразово. Подальше користування Веб-сайтом та надання доручення Повіреному здійснюється без необхідності повторної реєстрації шляхом входу в особистий електронний кабінет.
5.5. Для надання доручення на придбання Товарів Довіритель здійснює їх вибір шляхом перегляду асортименту на Веб-сайті Продавця та оформлення Замовлення.
5.6. Повірений за рахунок та в інтересах Довірителя вчинює правочин із Продавцем таких Товарів відповідно до оформленого Довірителем Замовлення.
5.7. За дорученням Довірителя придбаний від його імені та за його рахунок Товар може бути упакований в пакувальний матеріал Продавця. Вартість такого пакувального матеріалу включається до загальної вартості наданих Повіреним послуг.
5.8. У випадку відсутності обраного Довірителем Товару в Продавця, Повірений інформує про це Довірителя за вказаними ним засобами зв’язку.
5.9. Довіритель здійснює перевірку Товарів в момент їх отримання.
5.10. Повірений має право перевірити обсяг необхідної дієздатності у Довірителя. Довіритель підтверджує обсяг необхідної дієздатності шляхом пред’явлення посвідчення особи. В разі недосягнення Довірителем 18-річного віку Повірений має право відмовити йому у переданні таких товарів.
5.11. Повірений має право відмовити у виконанні доручення Довірителя на власний розсуд у разі невиконання Довірителем умов даного Договору. Грошові кошти, що надійшли від Довірителя, повертаються Повіреним Довірителю тим же способом, яким була зроблена оплата.

6. ЦІНА ДОГОВОРУ І УМОВИ ОПЛАТИ.
6.1. Вартість послуг Повіреного визначається при кожному Акцепті Оферти за кожне Замовлення окремо, на підставі встановлених Повіреним цін за Послуги.
6.2. Ціни за Товар встановлюються Продавцем, та відображаються у відповідному розділі Веб-сайту Продавця. Всі ціни на Товари відображені в національній валюті України (гривня) за одну одиницю Товару з урахуванням ПДВ.
6.3. Загальна вартість послуг Повіреного включає в себе всі витрати Повіреного, які він поніс для виконання наданого Довірителем доручення зокрема, але не виключно: вартість придбаних Товарів, винагорода Повіреного, вартість зберігання Товарів до моменту передачі Довірителю та всі податки.
6.4. Загальна вартість послуг Повіреного не включає в себе комісії які можуть бути витребувані третіми особами у зв’язку зі способом оплати, обраним Довірителем (наприклад: комісія банку за перерахування грошових коштів).
6.5. У випадку відсутності обраного Довірителем Товару в Продавця, Повірений інформує про це Довірителя для підтвердження Замовлення або анулювання Замовлення. При неможливості зв’язатися з Довірителем дане Замовлення вважається анульованим. Якщо анульоване Замовлення було оплачено, Повірений повертає Довірителю сплачену за Замовлення суму в спосіб, яким була зроблена оплата.
6.7. Оплата послуг Повіреного здійснюється Довірителем шляхом 100 – процентної передоплати на розрахунковий рахунок Повіреного.
6.8. При сплаті за Товар онлайн, Довіритель перенаправляється на платіжний сервіс www.liqpay.ua, де він має змогу сплатити за Замовлення за допомогою карток платіжних систем Visa та Mastercard.
6.9. Оплата зараховується тільки за умови дотримання порядку оплати визначеним даним договором.
6.10. У разі несплати, неповної оплати або несвоєчасної оплати Повірений залишає за собою право відмовити Довірителю у виконанні його доручення і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення/дій.
6.11. Повірений надає послуги лише за фактом отримання оплати від Довірителя. До моменту отримання оплати Повірений не має ніяких зобов’язань перед Довірителем щодо замовлених ним Товарів.
6.12. Обов’язок Довірителя по сплаті вартості товару вважається виконаним з моменту зарахування відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок Повіреного.
6.13. Повірений не несе відповідальності за порядок перерахування / зарахування коштів.

7. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ ТА ГРОШОВИХ КОШТІВ.
7.1. Обмін або повернення Товару належної якості Продавцем не здійснюється, оскільки відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», продовольчі товари відносяться до товарів, що не підлягають обміну (поверненню).
7.2. Повернення товару неналежної якості здійснюється відповідно до закону України «Про захист прав споживачів», у випадку наявності недоліків.
7.3. При виявленні недоліків Довірений має право на повернення Товару виключно Продавцю.
7.4. Повірений не несе відповідальності за Товар неналежної якості, який був придбаний у Продавця в зв’язку з виконанням доручення Довірителя.
7.5. У випадку бажання Довірителя Товар неналежної якості може бути повернутий Продавцю Повіреним шляхом уповноваження останнього відповідним дорученням. Послуги повернення Товару оплачується Довірителем окремо на розрахунковий рахунок Повіреного.
7.6. Обов’язок відшкодування кошів Довірителю за Товар неналежної якості несе Продавець.

8. УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ.
8.1. Доставка замовлення Довірителю здійснюється Повіреним у відповідності до порядку встановленого цим Договором.
8.2. Доставка замовленого Товару може здійснюватися власними силами Повіреного або із залученням третіх осіб (перевізника).
8.3. Довіритель зобов’язується відшкодувати вартість послуг третіх осіб (перевізника) у випадку їх залучення Повіреним для виконання наданого Довірителем доручення.
8.4. Повірений не несе відповідальності за термін доставки замовлення, в разі, коли доставка узгоджена і залежить від дій третіх осіб (перевізників).
8.5. При передачі Товару Повірений надає Довірителю супровідний документ (видаткова накладна, фіскальний чек) відповідно до Законодавства України.

9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОВІРЕНОГО.
9.1. Повірений зобов’язаний:
9.1.1. Виконати доручення;
9.1.2. Виконувати доручення на умовах, найбільш вигідних для Довірителя;
9.1.3. Перевірити якісні і кількісні характеристики Товару під час його пакування та доставки Довірителю;
9.1.4. Здійснити особисто або організувати доставку Товару Довірителю, у разі, якщо Довірителем узгоджена доставка Товару;
9.1.5. Надати Довірителю всю необхідну інформацію відповідно до вимог чинного законодавства і цієї Оферти;
9.1.6. З моменту укладення цього Договору забезпечити в повній мірі всі зобов’язання перед Довірителем відповідно до умов цього Договору;
9.1.7. Здійснювати повідомлення Довірителів про зміну даного Договору шляхом розміщення відповідних змін на Веб-сайті https://www.winenote.com.ua;
9.1.8. Забезпечити конфіденційність даних Довірителя та дотримання законодавства України про захист персональних даних;
9.1.9. На вимогу Довірителя повідомляти останнього про хід виконання доручення;
9.1.10. Виконувати інші обов’язки згідно з чинним законодавством та цим Договором;
9.2. Повірений має право:
9.2.1. Вимагати оплати у Довірителя за надані послуги;
9.2.2. Розірвати в односторонньому порядку цей Договір у випадку порушення Довірителем умов цього Договору;
9.2.3. Відмовити у виконанні доручення в разі виникнення форс-мажорних обставин;
9.2.4. Змінювати цей Договір в односторонньому порядку до моменту його укладення, шляхом розміщення змін на Веб-сайті https://www.winenote.com.ua;
9.2.5. Передати свої права і обов’язки по виконанню доручення третім особам;
9.2.6. Перевіряти досягнення Довірителем 18-річного віку
9.2.7. Повністю або частково відмовитись від виконання Замовлення, у випадку відсутності Товару на дату отримання Замовлення;
9.2.8. Відмовитися від виконання укладеного Договору у випадку виявлення факту надання Довірителем недостовірної інформації; не здійснення Довірителем оплати послуг; та/або допущення інших недобросовісних дій, які можуть мати наслідком ускладнення для Повіреного або неможливість виконання цього Договору.

10. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ДОВІРИТЕЛЯ.
10.1. Довіритель зобов’язаний:
10.1.1. Ознайомитися зі змістом Договору-оферти, умовами оплати та доставки Товарів;
10.1.2. Негайно прийняти від Повіреного все одержане ним у зв’язку з виконанням даного доручення;
10.1.3. Надати Повіреному достовірну інформацію, необхідну для належного виконання Договору;
10.1.4. Своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього Договору;
10.1.5. На виконання Повіреним своїх зобов’язань перед Довірителем останній повинен повідомити всі необхідні дані, які однозначно ідентифікують його як Довірителя, і достатні для доставки замовленого ним Товару;
10.1.6. Добросовісно користуватися наданими йому правами, дотримуватися умов Договору та діючого законодавства;
10.1.7. Виконувати інші обов’язки, передбачені даним Договором та чинним законодавством України.
10.2. Довіритель має право:
10.2.1. Оформити замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту Продавця;
10.2.2. Вимагати від Повіреного виконання умов цього Договору;
10.2.3. Вимагати від Повіреного надання всієї необхідної інформації відповідно до вимог чинного законодавства і цієї Оферти;
10.2.4. Відмовитися від приймання Товару у випадку невідповідності його характеристик раніше замовленому Товару;
10.2.5. Здійснювати інші права, передбачені даним Договором та чинним законодавством України.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.
11.1. Повірений не несе ніякої відповідальності за використання або подальше використання Товарів, переданих Довірителю у зв’язку з виконанням даного доручення.
11.2. Довіритель, надаючи доручення, несе відповідальність за достовірність наданої інформації про себе, а також підтверджує, що з умовами цього Договору ознайомлений і згоден.
11.3. Довіритель самостійно несе повну відповідальність за надання помилкових або неправдивих відомостей, що спричинило неможливість належного виконання Повіреним своїх зобов’язань перед Довірителем.
11.4. У разі несплати, неповної або несвоєчасної сплати за послуги Повірений вправі припинити виконання доручення та повідомити Довірителя про несплату, неповну або несвоєчасну оплату Замовлення.
11.5. Довіритель самостійно відповідає за правильність і своєчасність здійснених ним платежів. суми, помилково зараховані Довірителем на рахунки третіх осіб, Повіреним не компенсуються та не відшкодовуються.
11.6. Повірений не несе відповідальності за збитки Довірителя що виникли в результаті відмови від Товару у відповідності з вимогами даного Договору.
11.7. Повірений не несе відповідальність за цілісність та збереження Товару, у разі, якщо доставка Товару здійснюється не за допомогою власних сил Повіреного.
11.8. Повірений не несе відповідальності за способи і результати використання Довірителем інформації, отриманої в ході виконання Замовлення Повіреним.
11.9. Повірений не буде нести відповідальності ні перед якою стороною за будь-який прямий, непрямий, особливий або інший непрямий збиток в результаті будь-якого використання інформації на Веб-сайті Продавця або на будь-якому іншому сайті, на який є посилання з Веб-сайту.
11.10. Повірений звільняється від відповідальності за неповне або неналежне виконання доручення за Договором у випадках невиконання Довірителем будь-якої з умов Договору.
11.11. У разі неотримання Довірителем замовлення, якщо таке неотримання сталося з вини Повіреного, Повірений має право використати такі Товари на власний розсуд та позбавляється обов’язку передати такі Товари Довірителю.
11.12. У разі порушення Довірителем умов даного Договору, Повірений має право припинити виконання Замовлення до моменту усунення Довірителем допущених порушень і відшкодування (компенсації) завданих Повіреним таким порушенням збитків та / або розірвати Договір з надсиланням відповідного повідомлення Довірителю.
11.13. Повірений не несе відповідальності, якщо очікування Довірителя про споживчі властивості Товару виявилися не виправдані.
11.14. Сукупна відповідальність Повіреного за Договором, за будь-яким позовом або претензією, в тому числі зі Сторони Довірителя щодо виконання Договору обмежується сукупною вартістю наданих Повіреним послуг.
11.15. Сторони несуть іншу відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

12. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ.
12.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за умовами Договору на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов’язань Сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені і т.д.), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії і т.д.), заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції , заборони на торгівлю) та інше.
12.2. У випадку настання обставин визначених п. 12.1. даного Договору, виконання зобов’язань за цим договором відкладається на час дії таких обставин непереборної сили та їх наслідків.
12.3. На час дії обставин визначених п. 12.1. даного Договору сторони не мають взаємних претензій один до одного і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик за результатами форс-мажорних обставин.
12.4. Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором триває більше трьох місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону. Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.
12.5. Виникнення обставин непереборної сили не є підставою для відмови Довірителя від здійснення оплати за надані Повіреним послуги, які були вчинені до моменту виникнення обставин непереборної сили.

13. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.
13.1. При акцепті даної оферти Довіритель надає свою згоду на збір і обробку його персональних даних, відповідно до Закону України від 01 червня 2010 року № 2297- VI «Про захист персональних даних». Персональні дані Довірителя обробляються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
13.2. Дані, які надає Довіритель під час надання доручення будуть використовуватися для обробки Замовлень підбір, придбання та доставку Товарів, отримання інформації про замовлення, відправки телекомунікаційними засобами зв’язку (по електронній пошті, за допомогою мобільного зв’язку) рекламних пропозицій, інформації про акції, розіграші, спеціальні пропозиції або будь-яку іншу інформацію про діяльність Повіреного або його партнерів, в інших комерційних цілях.
13.3. Власником персональних даних є ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ХОРОШИЛОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ.
13.4. Повірений гарантує конфіденційність і захист персональних даних Довірителів.
13.5. Довіритель дає право Повіреному здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: включати персональні дані до бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати безстрокове зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (за необхідності).
13.6. Повірений зобов’язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані третій стороні (крім передачі даних комерційним партнерам, особам, уповноваженим Повіреним на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, в тому числі операторам мобільного зв’язку, службам поштового зв’язку або кур’єрської доставки, контакт-центрам, рекламним агентствам, а також на запит компетентних органів державної влади у встановлених законом порядку).
13.7. Повірений зобов’язується: дотримуватися конфіденційності щодо персональних даних Довірителів; не допускати спроби несанкціонованого використання персональних даних Довірителів третіми особами; виключити доступ до персональних даних Довірителів, осіб, які не мають безпосереднього відношення до виконання доручення, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.
13.8. Довіритель має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації за допомогою повідомлення на електронну пошту Повіреного.
13.9. Довіритель має право запросити інформацію про те, обробляються чи його дані Повіреним. Повірений надає таку відповідь протягом 30 календарних днів.
13.10. Персональні данні, зібрані відповідно до даного договору, видаляються, як тільки вони більше не є необхідними для виконання мети їх збирання.
13.11. Довіритель має право вимагати видалення та доступу до особистих даних, що обробляються/зберігаються Повіреним.
13.12. Вимога про видалення або доступ до особистих даних має бути вчинена Довірителем шляхом направлення листа на електронну пошту Повіреного, або шляхом направлення листа за місцезнаходженням Повіреного.
13.13. Повірений вправі здійснювати записи телефонних розмов з Довірителем, попередньо повідомивши Довірителя про такий запис. При цьому Повірений зобов’язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, та / або передачу її третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання доручення.

14. ІНШІ УМОВИ.
14.1. Даний Договір набуває чинності з моменту прийняття оферти Довірителем і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
14.2. Договір може бути розірваний в порядку, передбаченому чинним законодавством України
14.3. Фактичною датою укладання даного Договору між сторонами є дата прийняття умов Довірителем, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»
14.4. Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України цей договір є публічною офертою (публічним договором), і в разі прийняття його умов (акцепту) Довіритель зобов’язується сумлінно їх виконувати.
14.5. Сторони погодились, що для виконання цього Договору Довіритель не зобов’язаний надавати Повіреному довіреність. Цей Договір є достатнім та належним уповноваженням Повіреного здійснити купівлю та доставку Товарів від імені та за рахунок Довірителя.
14.6. Повірений зобов’язаний виконати доручення не пізніше 7 (семи) днів з моменту акцепту даного Договору Довірителем, та отримання 100% передоплати за замовлені Товари.
14.7. Надання послуг Повіреним здійснюється з 9.00 до 18.00 год. в робочі дні.
14.8. Усі спори та розбіжності, що виникли з приводу виконання умов цього Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмової заяви (претензії) Довірителя.
14.9. Повірений після отримання від Довірителя заяви (претензії), зобов’язаний протягом 20 (двадцяти) календарних днів задовольнити заявлені вимоги чи направити Довірителю мотивовану відмову.
14.10. В разі якщо спір, який виник, не буде врегульовано в претензійному порядку, Довіритель має право звернутися до суду за місцем знаходження Повіреного.
14.11. Всі повідомлення та інші документи за Договором повинні направлятися за адресами, вказаними в даному договорі.
14.12. Веб-сайт Продавця і надані сервіси можуть бути тимчасово частково або повністю недоступні унаслідок проведення профілактичних або інших робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру.
14.13. Повірений має право передавати свої права та обов’язки по дорученню Довірителя третім особам.
14.14. Довіритель гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі, і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.
14.15. Всі питання, неврегульовані даним Договором, регламентуються чинним законодавством України.

Договор публичной оферты